رویدادهای نیم روزه تخصصی در دانشگاه های بزرگ پایتخت
1398/07/14

برگزاری پیش رویدادهای رویداد اصلی با هدف آماده سازی تیم ها برای شرکت مفیدتر و سودمندتر در رویداد 28 آذر ماه.دبیرخانه رویداد برای آشنایی بهتر علاقه مندان برای طرح ایده و چگونگی برگزاری رویداد رویدادهای تخصصی نیم روزه را به عناون پیش رویداد برای رویداد اصلی در چند دانشگاه بزرگ پایتخت برگزار میکند.