برگزاری بوت کمپ در دانشگاه علوم پزشکی تهران
1398/06/10

در راستای برگزاری برنامه های ماقبل رویداد، جلسه سه ساعته با عنوان بوت کمپ در سالن اجتماعات آزمایشگاه جامع تحقیقات در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می شود. این جلسه با هدف آشنایی مخاطبان با رویداد و اهداف و مسیرهای اصلی آن برگزار می شود. شرکت در این جلسه رایگان خواهد بود.